zasady dotyczące kadencji

ZATWIERDZONE PRZEZ
Dekret Rady Ministrów
Republika Białorusi
12/28/2017 № 1017
POZYCJA
w sprawie procedury odwiedzania obywateli
strefa turystyczna i rekreacyjna „Brześć”
lub specjalne turystyczne i rekreacyjne
park „Kanał Augustowski” i sąsiednie
terytoria
1. Niniejszy Regulamin określa tryb zwiedzania mieszkańców turystyczno-rekreacyjnej strefy „Brześć”, specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i przylegającego do niego
terytoria (zwane dalej parkiem „Kanał Augustowski”) do celów turystycznych na okres do dziesięciu dni.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do obywateli, według listy państw, których obywatele która została ustanowiona bezwizowego wjazdu i wyjazdu, zgodnie z dekretem Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 26 grudnia 2017 № 462 „w sprawie ustanowienia bezwizowego
kolejność wjazdu i wyjazdu cudzoziemców „(zwany dalej” dekretem „).
2. Wejście do Republiki Białorusi do odwiedzenia turystycznej i rekreacyjnej „Brześć”, park „Kanał Augustowski” Wyjście z Republiki Białorusi są przeprowadzane w punktach kontrolnych określonych w Rozporządzeniu.
3. Okres pobytu obywateli z bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś i opuszczeniu Republiki Białorusi w punkcie kontrolnym wyznaczonym przez dekret jest okresem tour, realizowany turystę
operatorzy świadczący usługi na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”, park „Kanał Augustowski”.
Kiedy obywatele pozyskania dodatkowych usług turystycznych * pobyt na obywateli petycji udzielonych touroperatorów świadczących usługi na terytorium strefy turystyczno-rekreacyjny „Brześć”, park „Kanał Augustowski” jako touroperatora przesyła organowi zgłoszenia przewidzianego czwartej części ustępie 8 niniejszego rozporządzenia .
Termin wycieczki, w tym czas jej przedłużenia, nie powinien przekraczać okresu ustanowionego w ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
4. Tereny objęte strefą turystyczno-rekreacyjną „Brześć”, tereny przylegające do parku „Kanał Augustowski”, określa dekret.
5. Obywatele przybywają do strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” i do parku „Kanał Augustowski” na podstawie następujących dokumentów:

ważny paszport lub inny zastępujący go dokument, przeznaczony do podróży zagranicznych i wydany przez właściwy organ państwa narodowego lub międzynarodowego
organizacja (zwana dalej dokumentem podróży zagranicznych);

Dokument daje obywatelom prawo do uczestnictwa w turystyce i rekreacji strefy „Brześć” park „kanał sierpnia” forma według aplikacji 1 i 2 decyzji zatwierdzających
Niniejsze rozporządzenie (zwane dalej dokumentem dotyczącym prawa do odwiedzin).
6. W interesie obywateli, zamawiania lub zamierzających zamówić usługi za odwiedzenie turystycznej i rekreacyjnej „Brześć” i park „Kanał Augustowski”, dokumenty o prawo do wizyty może
Aby wypełnić język obcy.
Tekst dokumentów dotyczących prawa do odwiedzin w języku obcym powinien odpowiadać tekstowi dokumentów dotyczących prawa do odwiedzin w języku rosyjskim lub białoruskim.
7. Za wypełnienie i (lub) wystawienie dokumentów za prawo do odwiedzin nie jest pobierana opłata.
8. Obywatele zapewniają podmiotom turystycznym świadczącym usługi turystyczne na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” lub parku „Kanał Augustowski” (dalej –
operatorzy turystyczni), w formie elektronicznej lub pisemnej, informacje określające:
– nazwisko, imię i nazwisko, osoba patronimiczna (jeśli jest dostępna);
– numer, miesiąc, rok urodzenia;
-cytizenship (obywatelstwo);
-series, numer dokumentu na wyjazd za granicę;
– podłoga;
dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego);
-data rzekomego wejścia do strefy turystycznej i rekreacyjnej „Brześć”.

Jeżeli faktyczny wpis nie zostanie dokonany po upływie dziesięciu dni od daty planowanego wpisu, dokument dotyczący prawa do odwiedzin zostaje anulowany.
Informacje w dokumencie dotyczącym prawa do odwiedzin wpisuje operator turystyczny w transkrypcji łacińskiej zgodnie z odczytywalnym maszynowo obszarem dokumentu dla podróżujących za granicę.
Dokument dotyczący prawa do odwiedzin wydawany jest przez operatora turystycznego, a następnie przekazuje informacje w formie elektronicznej do Regionalnego Komitetu Wykonawczego Brest, odwiedzając
strefa rekreacyjna „Brześć”, Grodno regionalnego komitetu wykonawczego podczas wizyty w parku „Kanał Augustowski” lub jego upoważniony organ (zwany dalej – organem upoważnionym).
Rzecznik zapewnia przeniesienie ciał organów służby granicznej i organów ścigania w formie elektronicznej na technicznych kanałów komunikacyjnych lub na zewnętrznym informacji mediów o obywateli, którzy mają prawo do odwiedzenia dokumentami, nie później niż 24 godziny przed przewidywanym czasem wjazdu na terytorium Republiki Białoruś. Format przekazywania danych określa się w ramach wspólnej umowy między upoważnionym organem, organami służb granicznych i organami wewnętrznymi.

9. Wizyta mieszkańców strefy turystyczno-rekreacyjny „Brześć”, park „Kanał Augustowski” organizowany jest przez operatorów turystycznych, które posiadają certyfikat zgodności.
10. Koszty związane z deportacją lub wydalaniu obywateli, opłaconych przez obywateli i touroperatorów, wydała dokument w sprawie prawa do odwiedzenia.
11. Obywatele na terytorium strefy turystyczno-rekreacyjny „Brześć”, park „Kanał Augustowski” i straciłem dokument w sprawie prawa do odwiedzenia, odnoszą się do organizatora do świadczenia usług turystycznych, w celu uzyskania duplikatu dokumentu.
12. Obywatele na terytorium strefy turystyczno-rekreacyjny „Brześć”, park „Kanał Augustowski” i utraciły dokument dla podróżujących za granicę, proszę skontaktować się z lokalnym ciało organami ścigania.
13. Przed rejestracją misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obywatelstwa obywatela dokumentu do wyjazdu z Republiki Białoruś o wynikach
organ inspekcyjny Wewnętrznych wydał świadectwo, którego forma jest zatwierdzony przez Radę Ministrów Republiki Białoruś, potwierdzającego tożsamość obywatela.
14. Obywatele, którzy wjeżdżają do Republiki Białoruś na podstawie dokumentu o prawie uczestnictwa muszą pozostać tylko na terenie rekreacyjnym turystycznej strefy „Brześć” i park „Kanał Augustowski”.
15. Sprawdź (wejście) czasowego zamieszkania i ruchu w pasie przygranicznym oraz turystyka i rekreacja strefa granicy strefy „Brześć” lub Park „kanał sierpnia” obywateli z dokumentów wymienionych w ustępie 5 niniejszej umowy odbywa się w terminie wyznaczonym
szlaki turystyczne (rower, pieszy, wodny i inne), autostrady.
16. Obywatele, którzy odwiedzili turystycznej i rekreacyjnej „Brześć”, park „Kanał Augustowski” są zobowiązani do opuszczenia Republiki Białorusi upływem terminu zrealizowanej trasy.
17. W przypadku klęsk żywiołowych, wypadków lub nagłych sytuacjach klęsk lub katastrof spowodowanych przez człowieka, choroba lub stan zdrowia, wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają odejście obywatela Republiki Białoruś do upływu terminu określonego w ustępie 1 niniejszego dokumentu, obywatel lub jego przedstawiciel, stosuje się do najbliższy organ spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego pobytu i rejestracji.
Wydłużając czas pobytu tymczasowego, organ spraw wewnętrznych wydaje wizę, aby obywatel opuścił Republikę Białorusi. Wyjazd obywateli wskazanych w niniejszym ustępie odbywa się na każdym międzynarodowym przejściu granicznym przez granicę państwową Republiki Białorusi.
18. Kontrola nad pobytu w Republice Białorusi obywateli wjeżdżających na podstawie dokumentu w sprawie prawa do wizyt, prowadzone przez organy spraw wewnętrznych, straż graniczna, publiczne
bezpieczeństwo i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przy ustalaniu obywateli, którzy opuścili terytorium turystycznych oraz strefę rekreacyjną „Brześć” i park „Kanał Augustowski” lub uchylanie się odejście od Republiki Białoruś w wyznaczonym terminie, wewnętrzne Biura Spraw Wewnętrznych, straż graniczna, bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z ich kompetencjami rozwiązuje problem doprowadzenia do odpowiedzialność administracyjna za naruszenie ustawodawstwa dotyczącego statusu prawnego cudzoziemców i bezpaństwowców w Republice Białorusi.

——————–
* Dla celów niniejszego rozporządzenia w ramach dodatkowych usług turystycznych są rozumiane usługi turystyczne, których nabycie w trasie, realizowaną touroperator, świadcząc usługi na terenie strefy turystyczno-rekreacyjny „Brześć” i park „Kanał Augustowski”, powoduje zwiększenie długości pobytu obywateli (dodatkowy noclegów hotel lub podobny obiekt noclegowy, dodatkowe wycieczki, usługi transferu i inne usługi).